slugocki-omnie

O mnie

Od prawie 20 lat moja kariera naukowa i publiczna związana jest z procesem przemian gospodarczych i politycznych w naszym kraju po przełomie roku 1989. Kiedy w 1997 r. jako świeżo upieczony absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczynałem pierwszą pracę w Urzędzie Wojewódzkim w Zielonej Górze, Polska wchodziła na ścieżkę integracji z Unią Europejską. W grudniu tamtego roku, podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Luksemburgu, zapadła kluczowa decyzja o podjęciu negocjacji członkowskich z – Polską, Węgrami, Czechami, Słowenią, Estonią i Cyprem. Ich inauguracja nastąpiła 31 marca 1998 r.

Miałem to szczęście, że pracę zawodową rozpocząłem w województwie, które znalazło się w awangardzie integracji europejskiej. Jeszcze w latach 90. region został objęty pomocą przedakcesyjną i należał do najaktywniejszych w kraju beneficjentów programu Phare. Właśnie z pomocą finansową UE związane były moje pierwsze zadania w administracji publicznej – wojewoda zielonogórski skierował mnie do pracy w zespole realizującym pilotażowy program „Ekorozwój w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr” w ramach Phare INRED.

Urodziłem się w Sulechowie, położonym w sercu województwa lubuskiego. Wychowałem się i dorastałem w tym regionie. I choć od 2010 r. moja kariera polityczna i rządowa związała mnie z Warszawą, nie ma tygodnia, żebym myślami nie wracał do rodziny. Moja żona, córka i rodzice zawsze wspierali mnie w pracy. Jestem im za to wdzięczny i gdy po ciężkim tygodniu pracy w Sejmie i Ministerstwie przyjeżdżam do Zielonej Góry, to staram się im poświęcić jak najwięcej czasu.

Samorząd wojewódzki: fundusze dobrze wykorzystane

W styczniu 1999 r. przeszedłem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Od prawie roku Polska prowadziła rozmowy akcesyjne z Brukselą. W 2002 r. poznaliśmy datę naszego przystąpienia do Unii Europejskiej. Polska i jej regiony zaczęły przygotowywać się do roli pełnoprawnego państwa członkowskiego. Wiązały się z tym poważne wyzwania dla administracji samorządowej w zakresie dostosowania do unijnego prawodawstwa i wykorzystania pomocy finansowej. Departament Polityki Regionalnej, w którym pracowałem, pełnił kluczową funkcję w tym obszarze. Przez ponad osiem lat uczestniczyłem w tym pasjonującym procesie, stopniowo awansując od stanowiska referenta po zastępcę dyrektora. Wtedy ugruntowała się moja wiedza na temat rozwoju regionu i państwa, która procentuje po dzień dzisiejszy.

Moja aktywność naukowa

Praca w administracji bardzo mnie rozwinęła, lecz jestem pewny, że moją misję publiczną mogłem wypełniać jeszcze lepiej dzięki wewnętrznej ciekawości badawczej. Pracując w Urzędzie Marszałkowskim, związałem się z Instytutem Politologii, a następnie Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Do dzisiaj prowadzę zajęcia ze studentami i rozwijam moje zainteresowania naukowe w dziedzinie ekonomii politycznej. W 2002 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na podstawie rozprawy „Interwencjonizm państwowy w polskiej polityce rolnej w procesie integracji z Unią Europejską” uzyskałem stopień doktora. W 2013 r. zakończyłem prace na książką „Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój polskich regionów – studium przypadku”, która wraz z dotychczasowym dorobkiem stanowiła podstawę przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego, zakończonego w roku 2014 nadaniem stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Od kwietnia 2015 r. jestem profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UZ. Ukończyłem także podyplomowe studia w obszarze badań i analiz strategicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jestem autorem i współautorem książek i ponad 100 artykułów popularnych, popularno-naukowych i naukowych poświęconych polityce regionalnej, wykorzystaniu funduszy europejskich, samorządowi terytorialnemu, integracji europejskiej i polityce rolnej.

Publikacje i artykuły naukowe

Żagań: praca u podstaw

070911_135329-2_max_img_8627_jpgW lutym 2007 r. objąłem funkcję zastępcy burmistrza Żagania. To prawie 27-tysięczne miasto w południowej części województwa znane jest z cennych zabytków i siedziby słynnej 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Żagań bardzo potrzebował unijnego wsparcia, by nadrobić wieloletnie zaniedbania między innymi w dziedzinie gospodarki wodno-kanalizacyjnej i rewitalizacji śródmieścia. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie napisaliśmy kilka dobrych projektów, na które uzyskaliśmy dotacje z krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Cieszę się, że dobrze wykorzystane unijne wsparcie korzystnie wpływa na rozwój Żagania.

Bardzo cenię sobie doświadczenie samorządowca. Na własne oczy przekonałem się, jak potrzebne są pieniądze europejskie, jak wiele można dzięki nim zmienić.

Powrót do Zielonej góry: sukces lubuskiego RPO

W 2008 r. wróciłem do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, najpierw jako dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego, a następnie jako dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przystąpiłem do pracy w kluczowym momencie dla wdrażania lubuskiego RPO na lata 2007-2013. To okres, w którym tworzyliśmy skuteczny system wykorzystania 440 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na modernizację naszego województwa. Konsekwentnie pracowaliśmy nad sprawnym systemem zagospodarowania europejskiej pomocy i mobilizowaliśmy potencjalnych projektodawców do pracy nad dobrymi projektami. Opłaciło się! Kiedy w 2010 r. odchodziłem z Urzędu Marszałkowskiego, mój region należał do ścisłej czołówki pod względem wykorzystania funduszy europejskich. Z kolegami z innych regionów chętnie dzieliliśmy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Pamiętam wiele spotkań i narad, na których wspólnie dyskutowaliśmy o problemach związanych z wdrażaniem europejskiej interwencji.

Zmiana perspektywy

280411_133959_max_dsc_0126__jpg2 marca 2010 r. zostałem powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie odpowiadałem m.in. za Program Innowacyjna Gospodarka i Program Kapitał Ludzki, a następnie za zmianę polityki przestrzennej. Miałem przyjemność uczestniczenia w  przygotowaniach Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030), planistycznego dokumentu nowej generacji, który wyznacza wizję zagospodarowania Polski w oparciu o rozwój sieci powiązań funkcjonalnych krajowych ośrodków wzrostu. KPZK stanowi podstawę nie tylko dla planów zagospodarowania przestrzennego województw, ale i dla polityk publicznych oraz strategii rozwoju regionalnego w perspektywie najbliższych 20 lat.

Podczas mojej pracy w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego miałem satysfakcję uczestniczyć w historycznym wydarzeniu, jakim była pierwsza w naszej historii Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej (trwała od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r.). W tym okresie reprezentowałem Polską Prezydencję m.in. na posiedzeniu Prezydium Komitetu Regionów w Poznaniu.

140911_105727_max_cor-592_jpgII połowa 2011 r. była dla mnie przełomowym okresem w dotychczasowej misji publicznej: postanowiłem spróbować swoich sił w krajowej polityce i zabiegać o mandat posła na Sejm RP. Podczas kampanii wyborczej odbyłem setki spotkań z wyborcami, starając się dotrzeć do nich z moim programem pod hasłem „Konkretnie lubuskie”. W dniu wyborów – 9 października 2011 r. – mieszkańcy województwa lubuskiego obdarzyli mnie ogromnym zaufaniem i wybrali na posła VII kadencji z ramienia Platformy Obywatelskiej. 21 października 2011 r. na swoją prośbę zostałem odwołany ze stanowiska w rządzie.

Nowe wyzwanie: poseł na Sejm RP

Praca parlamentarzysty znacznie różni się od pracy w administracji samorządowej czy centralnej. Moim zdaniem dobry parlamentarzysta powinien umiejętnie pracować nad wspólnym interesem swoich wyborców i obywateli całego kraju.

Tak jak poważnie traktowałem pracę urzędnika i samorządowca, z podobną determinacją przystąpiłem do wypełniania misji parlamentarzysty. Czynnie uczestniczę w obradach plenarnych, pracach zespołów parlamentarnych i głosowaniach. Przygotowuję interpelacje oraz formułuję pytania poselskie w sprawach leżących w interesie publicznym. Oto fakty (stan na 30.01.2015 r.):

 • 115 wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu
 • 137 interpelacji, którym nadano bieg
 • 22 pytania, którym nadano bieg
 • udział w 99,92% głosowań

Obecnie jestem wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. budowy dróg ekspresowych S-5 i S-3S oraz członkiem:

 • Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Odry
 • Parlamentarnego Zespołu ds. Wolnego Rynku
 • Parlamentarnego Zespołu Polska-Afryka-Bliski Wschód Gospodarka i Rozwój
 • Parlamentarnego Zespołu ds. Sportów Motorowych
 • Parlamentarnej Grupy ds. Przestrzeni Kosmicznej

 

W procesie ustawodawczym byłem bezpośrednio zaangażowany w prace nad ważnymi aktami prawnymi:

 • ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – to kluczowy akt prawny w procesie kreowania polityki regionalnej w Polsce w latach 2024-2020. Dzięki zapisom przyjętym w ustawie możemy sprawnie i efektywnie inwestować 82,5 mld euro z Unii Europejskiej w modernizację i rozwój Polski;
 • ustawą o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych – to ustawa na miarę naszych czasów, gdyż przewiduje zastosowanie rozwiązań elektronicznych w zbiórkach publicznych. W procesie tworzenia prawa (w czasie konsultacji oraz pracach w podkomisjach) aktywnie uczestniczyły organizacje społeczne. W tym przypadku pełniłem funkcję przewodniczącego podkomisji do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy;
 • zmianą w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Brałem aktywny udział w pracach Komisji do spraw Unii Europejskiej. Pełniłem w niej między innymi funkcję posła sprawozdawcy, kompleksowo opiniując pakiet rozporządzeń regulujących zakres i zasady realizacji perspektywy budżetowej Unii Europejskiej w zakresie polityki spójności w latach 2014-2020

Co zrobiłem dla regionu?

Kieruję się zasadą „Obiecuj tylko tyle, ile możesz zrealizować”. 4 lata temu, w wyborach do Sejmu zapowiedziałem, ważne dla rozwoju regionu zadania, które zostały zrealizowane, bądź są realizowane. Pomogły w tym fundusze europejskie. Są to:

 1. Budowa drogi ekspresowej S3 – dynamicznie postępuje budowa odcinka z Sulechowa do Zielonej Góry, wkrótce ruszą prace na odcinku z Zielonej Góry do Nowego Miasteczka;
 2. Rewitalizacja linii kolejowej tzw. Odrzanki – część tej linii jest zmodernizowana, zaś dalszy etap prac został wpisany na listę projektów kluczowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i na pewno będzie realizowany;
 3. Rozpoczęcie procesu rewitalizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej – postarałem się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zabezpieczenie przeciwpowodziowe oraz regulację rzeki. Dążę do tego, żeby Odra powinna być szerzej wykorzystywana pod względem gospodarczym;
 4. Modernizacja Uniwersytetu Zielonogórskiego – wsparłem m.in. gruntowną modernizację Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji (projekt sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013);
 5. Pomoc lubuskim samorządom w pozyskiwaniu pieniędzy z Unii Europejskie – robię to praktycznie na co dzień i cieszę się z każdego sukcesu na tym polu.

Sekretarz Stanu

Od 7 stycznia 2015 r. do 16 listopada 2015 r. pełniłem funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Senator Rzeczypospolitej

25 października 2015 r. zostałem wybrany Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 20 – Zielona Góra, zdobywając 61 018 głosów Lubuszan. Jestem zastępcą przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej.