Publikacje

MONOGRAFIE

Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój polskich regionów – studium przypadku, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, s. 359.

Wybrane aspekty finansowego wsparcia Unii Europejskiej w Polsce, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 152.

Lubuskie doświadczenia w wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 136.

PRACE ZBIOROWE

Lubuskie w Unii Europejskiej: doświadczenia, dylematy, perspektywy, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2016, s. 249.

Polska w Unii Europejskiej. Gospodarka – energetyka – region, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Elipsa, 2014, s. 302.

Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego, pod red. Waldemara Sługockiego, Warszawa: Dom Wydawniczy. Elipsa, 2009, s. 214.

Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego: doświadczenia i wyzwania, pod red. Jerzego Babiaka, Waldemara Sługockiego, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2009, s. 310.

Wokół współczesności: politologia, prawo, ekonomia, pod red. Zbysława Dobrowolskiego, Waldemara Sługockiego, Zielona Góra: Wydawnictwo ORGANON, 2008, s. 156.

System nadzoru i kontroli nad samorządem terytorialnym w realiach funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej, pod red. Aleksandra Cieślińskiego, Waldemara Sługockiego, Zielona Góra: Regionalna Izba Obrachunkowa, 2004, s. 212.

X lat działalności RIO [Regionalnej Izby Obrachunkowej], pod red. Bernadetty Nitschke, Waldemara Sługockiego, Zielona Góra: Regionalna Izba Obrachunkowa, 2003, s. 300.

ARTYKUŁY

Samorząd terytorialny a pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej na przykładzie województwa lubuskiego, w: Lubuskie w Unii Europejskiej: doświadczenia, dylematy i perspektywy rozwoju, pod red. Waldemara Sługockiego, Warszawa 2016, s. 46-60.

Zarys prawnych, ekonomicznych i politycznych aspektów przystąpienia Polski do strefy euro, w: Ekonomiczne skutki przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej, red. Z. Binek, P. Szudra, Zielona Góra 2016, s. 111-129.

Rola funduszy Unii Europejskiej w budowaniu konkurencyjności polskich regionów, Marketing i Rynek nr 10/2016, s. 517-533.

Od kontraktu wojewódzkiego do kontraktu terytorialnego – instytucjonalizacja instrumentu rozwoju regionalnego, w: Współczesne problemy rozwoju regionalnego, red. B. Ślusarz, J. Wyrwa, Zielona Góra 2014, s. 58-70.

Od podejścia scentralizowanego do zregionalizowanego – próba określenia kierunków ewolucji polityki spójności UE realizowanej w Polsce w latach 2004-2020, w: Polska w Unii Europejskiej: gospodarka – energetyka – region, Warszawa 2014, s. 17-39.

Polska w Unii Europejskiej – dekada nowych doświadczeń, w: 10 lat Polski w Unii Europejskiej, red. J. Babiak, Środa Wielkopolska 2014, s. 17-36.

Polityka rozwoju regionalnego a bezpieczeństwo ekonomiczne województwa lubuskiego, w: Bezpieczeństwo regionu lubuskiego. Stan i perspektywy, pod red. M. Dalecka, A. Łoś-Tomiak, Zielona Góra 2014, s. 88-101.

The European Union’s Cohesion Policy and the Economic Security of Poland, Przegląd Strategiczny nr 7/2014, s. 401-415.

Polityka spójności Unii Europejskiej a bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, w: Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania, Warszawa 2014, s. 93-104 .

European Territorial Cooperation – the new deal 2014-2020, w: Studies of economic and social processes. Contemporary Economic and Social Problems, Jerzy Babiak (red.) Poznań-Środa Wielkopolska 2013, s. 47-61.

Polsko-niemieckie pogranicze w programach operacyjnych Europejskiej Współpracy Transgranicznej, w: Rocznik Lubuski: Współpraca na pograniczu polsko-niemieckim. Geneza – stan obecny – perspektywy, tom 38, część 1, Zielona Góra 2012, ss. 177-198.

Wpływ funduszy europejskich na innowacyjność lubuskiej gospodarki, w: Rocznik Lubuski: Współpraca na pograniczu polsko-niemieckim. Geneza – stan obecny – perspektywy, tom 38, część 1, Zielona Góra 2012, s. 199-213.

Rola administracji regionalnej w procesie budowania innowacyjności gospodarki na przykładzie województwa lubuskiego, w: Akademia dobrego zarządzania dla Mołdawii, UMWL, Zielona Góra 2012, ss. 22-29.

Wpływ funduszy Unii Europejskiej na konkurencyjność polskiej gospodarki, w: Polityka innowacyjna w województwie kujawsko- pomorskim, pod red. Marka Bielińskiego, Andrzeja Potoczka, Toruń, 2010, ss. 13- 25.

Samorząd terytorialny a polityka regionalna, w: Władza lokalna w procesie transformacji systemowej, pod red. Jerzego Babiaka, Arkadiusza Ptaka, Kalisz- Poznań 2010, ss. 97- 104.

Cohesion Policy of the European Union as a shock-absorber of the global economic slowdown in Poland, w: Studies of economic and social processes, pod red. Jerzego Babiaka, Środa Wielkopolska, 2010, ss. 145- 150.

Lubuski Regionalny Program Operacyjny czynnikiem społeczno – gospodarczego rozwoju regionu, w: Lubuskie jako region we współczesnym świecie, pod red. Bernadetty Nitschke i Jarosława Flakowskiego, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009, ss. 103-116.

Perspektywy rozwoju organizacji pozarządowych w świetle współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, w: Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego: doświadczenia i wyzwania, pod red. Jerzego Babiaka, Waldemara Sługockiego, Warszawa: Dom Wydawnictwo ELIPSA, 2009, ss. 36-50.

Polityka regionalna a aktywność lubuskich gmin w zakresie pozyskiwania środków strukturalnych Unii Europejskiej, w: Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego, pod red. Waldemara Sługockiego, Warszawa: Dom Wydawnictwo ELIPSA, 2009, ss. 84-95.

Wizja polityki spójności Unii Europejskiej po roku 2013 – przypuszczalne kierunki reform, w: Dylematy demokracji i gospodarki współczesnej Europy, pod red. Iwetty Andruszkiewicz, Jerzego Babiaka, Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2009, ss. 121-132.

Wygenerować wkład własny, w: Euroregiony, 2009, nr 76, s. 25.

Proces wdrażania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013, w: Kwartalnik Regionalnej Izby Obrachunkowej [w Zielonej Górze], 2008, nr 1, ss. 139-142.

Regionalne strategie innowacji, w: Wspólnota: Pismo Samorządu Terytorialnego, 2008, nr 39, s. 17.

Historia, ewolucja i wyzwania polityki regionalnej Unii Europejskiej, w: Wyzwania i zagrożenia dla Europy XXI wieku: praca zbiorowa, pod red. Jerzego Babiaka, Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, 2008, ss. 197-209.

Od budowania regionalnej strategii innowacji do kształtowania konkurencyjnej gospodarki regionu, w: Fundusze Europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki: praca zbiorowa, pod red. Jerzego Babiaka, Warszawa: Wydawnictwo. Studio Emka, 2008, ss. 207-232.

Polityka spójności Unii Europejskiej w Polsce. Dylematy i wyzwania, w: Wokół współczesności: politologia, prawo, ekonomia, pod red. Zbysława Dobrowolskiego, Waldemara Sługockiego, Zielona Góra: Wydawnictwo ORGANON, 2008, ss. 59- 69.

Dylematy nowej perspektywy, w: Wspólnota: Pismo Samorządu Terytorialnego, 2007, nr 13, s. 54.

Wojewódzkie aspekty polityki regionalnej w Polsce, w: Polska wobec współczesnych wyzwań globalnych i regionalnych, pod red. Ewy Polak i Marka J. Malinowskiego, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, ss. 188-195.

Dylematy nowej perspektywy, w: Wspólnota: Pismo Samorządu Terytorialnego, 2007, nr 13, s. 54.

Fundusze strukturalne UE w nowej perspektywie 2007 – 2013, w: Kwartalnik Regionalnej Izby Obrachunkowej [w Zielonej Górze], 2007, nr 1, ss. 84-86.

Polska wobec wyzwań nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2007-2013, w: Sekretarz i Organizacja Urzędu, nr 3 (32) lipiec-sierpień 2007, ss. 17 – 22.

Jak zorganizować pracę nad projektami unijnymi, Gazeta Prawna Nr 17 (1887), środa 24 stycznia 2007r., s. A9.

Fundusze Unii Europejskiej na inwestycje oświatowe, Finanse Publiczne, 2007, nr 8, ss. 52-54.

Stopniowa regionalizacja, w: Wspólnota: Pismo Samorządu Terytorialnego, 2007, nr 27, ss. 50-51.

Współpraca przygraniczna 2007-2013, w: Wspólnota: Pismo Samorządu Terytorialnego, 2007, nr 49, ss. 57-58.

Współpraca przygraniczna w dobie wyzwań polityki strukturalnej Unii Europejskiej 2007 – 2013, w: Rocznik Lubuski: Przegląd życia społeczno-politycznego w województwie lubuskim, 2007, T. 33, cz. 2, ss. 145-157.

Lubuskie samorządy w świetle interwencji Unii Europejskiej 2004 – 2006, w: Wybrane zagadnienia rozwoju lokalnego i regionalnego w województwie lubuskim, pod red. Andrzeja Łączaka, Sulechów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2007, ss. 41-52.

Polska policja wobec szans i wyzwań Polityki Spójności Unii Europejskiej, w: Policja w Polsce : stan obecny i perspektywy, pod red. Adama Szymaniaka, Wiesława Ciepieli, Tom II, Poznań: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, 2007, ss. 81-90.

Structural Policy as an Instrument for the Socio – Economic Development of the European Union, w: The 2004 Enlargement’s Influence on the Labor Market in the European Union, Edited by Jerzy Babiak, Poznań: Wydawnictwo Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007, ss. 13-21.

Wojewódzkie aspekty polityki regionalnej w Polsce, w: Polska wobec współczesnych wyzwań globalnych i regionalnych, pod red. Ewy Polak, Marka J. Malinowskiego, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, ss. 188-195.

Fundusze strukturalne w województwie lubuskim, w: Przegląd Samorządowy: monitor zamówień publicznych, 2006, nr 3, ss. 32-33.

Najważniejszy jest rozwój przedsiębiorczości, Gazeta Prawna Nr 82 (1700), środa 26 kwietnia 2006 r.

Polak Niemiec – dwa bratanki, w: Przegląd Samorządowy: monitor zamówień publicznych, 2006, nr 3, s. 18.

Lubuskie w świetle perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2007-2013, w: Region – Euroregion – Wspólna Europa. Kulturowo-społeczne wymiary pogranicza =Region – Euroregion – Gemeinsames Europa. Sozio-kulturelle Dimensionen der Grenzregion: na przykładzie Euroregionu „Pro Europa Viadrina=am Beispiel der Euroregion „Pro Europa Viadrina“, pod red. Macieja J. Dudziaka, Gorzów Wlkp: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”, 2006, ss. 66-76.

Od współpracy transgranicznej i stopniowej integracji ku regionowi polsko-niemieckiemu, w: Polacy – Niemcy – Pogranicze: studia historyczne: księga poświęcona Profesorowi Joachimowi Benyskiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin oraz pięćdziesięciolecie pracy, pod red. Grażyna Wyder, Tomasz Nodzyński, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006, ss. 327-341.

Regionalne doświadczenia w wykorzystaniu programów przedakcesyjnych w Polsce, w: Fundusze Unii Europejskiej: doświadczenia i perspektywy: praca zbiorowa, pod red. Jerzego Babiaka, Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2006, ss. 159 -171 .

Samorząd terytorialny w świetle funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w: Działalność jednostek samorządu terytorialnego: wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne, pod red. Jana Czempasa, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, ss. 69-77.

Polskie regiony i polityka strukturalna. Kreują i prowadzą?, w: Przegląd Samorządowy: monitor zamówień publicznych, 2005, nr 6, s. 26-27.

Pomoc w wykorzystaniu funduszy strukturalnych w Polsce w latach 2004-2006, w: Przegląd Samorządowy: monitor zamówień publicznych, 2005, nr 2, s. 21.

Fundusze przedakcesyjne Unii Europejskiej. Pomoc w wykorzystaniu funduszy strukturalnych w Polsce w latach 2004-2006, w: Przegląd samorządowy: monitor zamówień publicznych, 2005, nr 2, s. 21.

Województwa a polityka regionalna. Kreują i prowadzą, w: Przegląd Samorządowy: monitor zamówień publicznych, 2005, nr 3, s. 26.

Województwa w procesie wdrażania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – wybrane aspekty, w: Miejsce i rola RIO [Regionalnych Izb Obrachunkowych] i SKO [Samorządowych Kolegiów Odwoławczych] w systemie samorządu terytorialnego: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Zielona Góra, 2005, ss. 297-307.

Cele i instrumenty finansowe polityki strukturalnej UE, w: Makroekonomia europejskich stosunków gospodarczych: wybrane problemy, red. M. Dudek, Zielona Góra : Oficyna Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, ss. 207-216.

Finansowanie rozwoju regionów państw członkowskich Unii Europejskiej, w: Rola funduszy strukturalnych w społeczno-gospodarczym rozwoju Polski : praca zbiorowa, pod red. Jerzego Babiaka, Jarocin – Poznań : Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Jarocinie, 2005, ss. 19 -31.

Współpraca transgraniczna. Wykorzystanie środków Unii Europejskiej. Symbolika samorządów, w: Województwo lubuskie w roku przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, pod red. Cz. Osękowski, J. Korbicz, Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2005, ss. 233-256 .

Aspekty dostosowania polskiego rolnictwa do standardów Unii Europejskiej w świetle wybranych dokumentów, w: Rolnictwo polskie we wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej, pod red. Zdzisława Puśleckiego, Macieja Walkowskiego, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2004, s. 215-227.

Instrumenty rozwoju wsi, w: Przegląd samorządowy: monitor zamówień publicznych, nr 12, 2004, ss. 26 – 27.

Przedakcesyjne instrumenty bezzwrotnej pomocy Polsce, w: Przegląd Zachodni, nr 3/(312), 2004, ss. 209-222.

System nadzoru i kontroli nad samorządem terytorialnym w realiach funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej, pod red. A. Cieślińskiego, W. Sługockiego, Zielona Góra – Łagów 2004, ss. 201.

Brać się do roboty, w: Integracja Europejska, Wydanie 50, wrzesień 2004, s. 16.

Programowanie rozwoju na lata 2007-2013. Zmiana strategii województw, w: Wspólnota, Pismo Samorządu Terytorialnego, nr 14/708, 2004, ss. 40 – 41.

Przesłanki interwencjonizmu w polskim rolnictwie w przededniu integracji europejskiej, w: Polska i świat na przełomie wieków. Wybrane problemy, pod red. Jerzego Babiaka, Jarocin 2004, ss. 73 – 90.

Pierwsze projekty w Lubuskiem w ramach ZPORR, w: Kwartalnik Regionalnej Izby Obrachunkowej, 2/33, 2004, ss. 103 – 106.

Polityka strukturalna UE. Korzyści dla polskich województw, w: Przegląd samorządowy: monitor zamówień publicznych, nr 6, 2004, ss. 26 – 27.

Program Phare CBC i SSG w Lubuskiem. Dziesięć lat inwestowania, w: Przegląd samorządowy: monitor zamówień publicznych, nr 4, 2004, ss. 20 – 21.

Program Wsparcia na rok 2004 ważnym elementem rozwoju regionalnego, w: Kwartalnik Regionalnej Izby Obrachunkowej, 1/32, 2004, s. 70 – 73.

Czy grozi nam skansenizacja wsi? Regionalne zróżnicowanie rolnictwa, w: Przegląd samorządowy: monitor zamówień publicznych, nr 2, 2004, ss. 26 – 27.

Instrumenty kreowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, w: System nadzoru i kontroli nad samorządem terytorialnym w realiach funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej : materiały szkoleniowe, Zielona Góra, 2004, ss. 26- 53.

Inicjatywy wspólnotowe, w: Przegląd Samorządowy: monitor zamówień publicznych, 2004, nr 12, ss. 24-25.

Ochrona środowiska w świetle możliwości wsparcia środkami finansowymi Unii Europejskiej, w: Studia i Materiały, T. 22, nr 1-2, 2004, ss. 384-390.

Przedakcesyjne instrumenty bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej w Polsce, w: Piętnaście lat doświadczeń polskiej demokracji : [materiały konferencyjne], Zielona Góra: Drukarnia Wydawnicza „Druk-Ar”, 2004, ss. 193-211.

Polsko-niemieckie pogranicze wobec finansowego wsparcia programami Unii Europejskiej, w: Studia Zachodnie, T. 7, 2004, ss. 342-357.

Rola lubusko-brandenburskiej umowy bliźniaczej w wykorzystaniu funduszy strukturalnych UE, w: Finanse samorządów terytorialnych a współfinansowanie projektów europejskich: partnerstwo publiczno-prywatne (PPP): Konferencja Naukowa Zielona Góra-Sulechów, Zielona Góra-Sulechów: Regionalna Izba Obrachunkowa, 2004, ss. 125-132.

Rola polskich instytucji regionalnych w zarządzaniu funduszami strukturalnymi i funduszem spójności europejskiej, w: Nowoczesne instrumenty zarządzania w samorządzie terytorialnym: materiały pokonferencyjne, Sulechów: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2004, ss. 172-187.

Województwo Lubuskie w świetle polityki regionalnej, w: Wpływ elit na rozwój społeczno-gospodarczy i polityczny województwa lubuskiego, Zielona Góra, 2004, ss. 83-90.

Korzyści dla małych i średnich przedsiębiorstw, w: Przegląd Samorządowy: monitor zamówień publicznych, 2004, nr 7, s. 34.

Korzyści dla polskich województw, w: Przegląd Samorządowy: monitor zamówień publicznych, 2004, nr 6, s. 26.

Na co wydawane są pieniądze?, w: Przegląd Samorządowy: monitor zamówień publicznych, 2004, nr 7, s. 35.

Pierwsze projekty w Lubuskiem w ramach ZPORR [Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego], w: Kwartalnik Regionalnej Izby Obrachunkowej [w Zielonej Górze], 2004, nr 2, ss. 103-106.

Program wsparcia na rok 2004 ważnym elementem rozwoju regionalnego, w: Kwartalnik Regionalnej Izby Obrachunkowej [w Zielonej Górze], 2004, nr 1, ss. 70-73.

Przedakcesyjne instrumenty bezzwrotnej pomocy Polsce, w: Przegląd Zachodni, 2004, nr 3, ss. 209-223.

Polityka strukturalna Unii Europejskiej a regionalne uwarunkowania rozwoju rolnictwa w Polsce, w: W kręgu historii, prawa i nauki o polityce: księga dedykowana pamięci Profesora Alberta Pawłowskiego; praca zbiorowa, pod red. Wiesława Hładkiewicza, Zielona Góra: Drukarnia Wydawnicza „Druk-Ar”, 2004, ss. 317-334.

Przesłanki interwencjonizmu w polskim rolnictwie w przededniu integracji europejskiej, w: Polska i świat na przełomie wieków : wybrane problemy, pod red. Jerzego Babiaka, Jarocin: Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2004, ss. 73-91.

Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej instrumentem kształtowania rozwoju regionalnego, w: Polityka regionalna i lokalna w aspekcie wejścia Polski do Unii Europejskiej, pod red. Marii Fic, Sulechów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004, ss. 33-54.

Polska i jej regiony wobec zasilania środkami bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, w: Samorząd terytorialny w Polsce wobec wyzwań integracji europejskiej: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zielona Góra, Sulechów 26-28 maja 2003 r., Zielona Góra, 2003, ss. 297-308.

Polska i jej regiony wobec zasilania środkami bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, w: Samorząd terytorialny w Polsce wobec wyzwań integracji europejskiej, pod red. Jana Tarno, Zielona Góra, 2003, ss. 297- 308.

Przygotowanie województwa lubuskiego do członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w: Polska w Unii Europejskiej, pod red. Jana Andrikiewicza, Czesława Osękowskiego, Zielona Góra, 2003, ss. 67-89.

Wybrane aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektywy. X lat działalności RIO, Zielona Góra, 2003, ss. 300.

Rynek pracy w obliczu polityki strukturalnej, w: Rynek pracy w perspektywie integracji europejskiej, pod red. Jerzego Babiaka, Jarocin, 2003, ss. 116-140.

Inwestycje w zakresie ochrony środowiska współfinansowane z programu Phare CBC w Lubuskiem w latach 1994-1999, w: Ekologia pogranicza – EP`03, pod red. R. Woźniaka, M. Graczyk, Gorzów Wlkp.- Łagów, 2003, ss. 541 – 549.

Małe i średnie przedsiębiorstwa w świetle regionalnej polityki strukturalnej Unii Europejskiej, w: Przegląd samorządowy: monitor zamówień publicznych, nr 11, 2003, ss. 13-14.

Zanim skorzystasz z unijnych funduszy, w: Businessman Magazine, Nr 7 (148), 2003, ss. 60-61.

Lubuszan rozmowy o funduszach europejskich, w: Region (Lubuskie Pismo Samorządowe), 2(9)/2003, s. 7-10.

Wyższy poziom spójności, w: Region (Lubuskie Pismo Samorządowe), 1(8)/2003, s. 6-8.

Inwestycje w zakresie ochrony środowiska współfinansowane z programu Phare CBC w lubuskiem w latach 1994-1999, w: Studia i Materiały – (Referaty), T. 21, nr 1, 2003, ss. 541-549.

Wsparcie polskiej wsi programami bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej, w: Informacje Naukowe i Techniczne, nr 3, 2003, ss. 15-20.

Kształtowanie się polityki strukturalnej Unii Europejskiej, w: X lat działalności RIO [Regionalnej Izby Obrachunkowej]: wybrane aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego: doświadczenia i perspektywy: praca zbiorowa, pod red. Bernardetty Nitschke, Waldemara Sługockiego, Zielona Góra, 2003, s. 241-259.

Przygotowanie województwa lubuskiego do członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w: Polska w Unii Europejskiej: [materiały konferencyjne], Zielona Góra: Oficyna Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003, s. 67-89.

Małe i średnie przedsiębiorstwa w świetle regionalnej polityki strukturalnej Unii Europejskiej, w: Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską, pod red. M. Fic, P. Kużdowicz, Głogów: Drukarnia Wydawnictwo „Druk-Ar”, 2003, ss. 50-49.

Polska w świetle bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej, w: Polska w obliczu integracji europejskiej : doświadczenia i perspektywy: praca zbiorowa, pod red. Jerzego Babiaka, Kalisz: Ogólnopolskie Centrum Edukacji Europejskiej instytut Biznesu, 2003, ss. 107-138.

Rola i znaczenie interwencjonizmu państwowego w procesie integracji i globalizacji, w: Globalizacja: wyzwania dla Polski i regionu lubuskiego: praca zbiorowa, pod red. Wiesława Hładkiewicza, Andrzeja Małkiewicza, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski Instytut Politologii, Regionalne Centrum Animacji Kultury, 2003 ss. 347-357 .

Rynek pracy w obliczu polityki strukturalnej, w: Rynek pracy w perspektywie integracji europejskiej, pod red. Jerzego Babiaka, Krotoszyn : Wydawnictwo i Drukarnia Krotoszyńska, 2003, ss. 116-140 .

Społeczne aspekty integracji europejskiej w dobie globalizacji, w: Globalizacja: wyzwania dla Polski i regionu lubuskiego: praca zbiorowa, pod red. Wiesława Hładkiewicza, Andrzeja Małkiewicza, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski Instytut Politologii, Regionalne Centrum Animacji Kultury, 2003, ss. 165-180 .

Planowanie strategiczne elementem harmonijnego rozwoju województwa lubuskiego, w: Studia Zachodnie, T. 6, 2002, ss. 293-303.

Ubezpieczenia społeczne rolników w wybranych krajach Unii Europejskiej, w: Polski system emerytalny w świetle rozwiązań europejskich: praca zbiorowa, pod red. Jerzego Babiaka, Poznań 2002, ss. 116-128 .

Ubezpieczenia społeczne rolników w wybranych krajach Unii Europejskiej, w: Polski system emerytalny w świetle rozwiązań europejskich, pod red. Jerzego Babiaka, Poznań, 2002, ss. 116-128.

Planowanie strategiczne elementem harmonijnego rozwoju województwa lubuskiego, w: Studia Zachodnie, Zielona Góra, T 6, 2002, ss. 293-303.

Niezbędne przemiany polskiej wsi, w: Przegląd samorządowy: monitor zamówień publicznych, nr 12, 2002, ss. 38-39.

Bezzwrotna pomoc – przyspiesza rozwój, w: Przegląd samorządowy. Monitor zamówień publicznych, nr 11, 2002, ss. 45-46.

Euro dla regionów, w: Businessman Magazine, Nr 7 (136), lipiec 2002, s. 36.

Integracja Polski z Unią Europejską – regionalna perspektywa, w: Przegląd samorządowy: monitor zamówień publicznych, nr 5, 2002, ss. 16-17.

Lubuskie perspektywy, w: Przegląd samorządowy: monitor zamówień publicznych, nr 1, 2002, ss. 29-30.

Decyzja należy do nas, w: Region (Lubuskie Pismo Samorządowe), 1/2002 styczeń-luty, ss. 18-20.

Ekorozwój w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr, w: Rola i znaczenie informacji europejskiej w budowaniu pozytywnego wizerunku procesów integracyjnych na polsko-niemieckim pograniczu, Zielona Góra, 1999, ss. 69-73.

Rola i znaczenie strategii w rozwoju regionów, Zielona Góra, 1999.

Wyścig z czasem – strategia rozwoju województwa lubuskiego, w: Puls, Lubuski Sejmik Gospodarczy, nr 4, 1999, s. 9.

Lubuski Komitet Europejski, w: Euroregion, nr 1, 1999, s. 12.

Unijny program wsparcia polskiej wsi i rolnictwa, w: Rolniczy Puls, nr 8, 1999, s. 7.

Rolnictwo widziane oczyma Warszawy, w: Rolniczy Puls, nr 1, 1999, ss. 19- 23.

Ekorozwój w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr, w: Rolniczy Puls, nr 4, 1998, s. 8.

Gmina a zagranica. Współpraca gmin województwa zielonogórskiego z partnerami zagranicznymi, w: Biuletyn Sejmiku Samorządowego Województwa Zielonogórskiego i Samorządowego Kolegium Odwoławczego, nr 35, 1998, ss. 46-47.

Z Zielonej Góry bliżej do Europy, w: Biuletyn Sejmiku Samorządowego Województwa Zielonogórskiego i Samorządowego Kolegium Odwoławczego, nr 34, 1998, ss. 37-38.

Regionalne Fundusze Inwestycyjne, w: Biuletyn Sejmiku Samorządowego Województwa Zielonogórskiego i Samorządowego Kolegium Odwoławczego, nr 31, 1998, ss. 33-34.

Województwo zielonogórskie w świetle reformy administracyjnej kraju, Zielona Góra,1998.

Województwo zielonogórskie a integracja europejska, Zielona Góra, 1998.

Środkowe Nadodrze samodzielnym regionem na mapie Polski, Zielona Góra, 1998.