3. posiedzenie Senatu RP

3. posiedzenie Senatu RP – podsumowanie

Podczas 3. posiedzenia Senatu RP zajęliśmy się nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadza zmiany w opodatkowaniu odpraw i odszkodowań dla kierujących spółkami Skarbu Państwa. Odprawy oraz odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, których wysokość przekracza zaproponowane w nowelizacji limity, zostaną opodatkowane zryczałtowanym 70-procentowym podatkiem. Zmiany te obejmą spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe lub komunalne osoby prawne dysponują większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu.
Ponadto podczas posiedzenia senackiej Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej zostałem wybrany na stanowisko jej wiceprzewodniczącego.