2. posiedzenie Senatu RP

2. posiedzenie Senatu RP

Pierwszy dzień 2. posiedzenia Senatu RP rozpoczęliśmy od uczczenia minutą ciszy ofiar zamachów w Paryżu. Marszałek Stanisław Karczewski podkreślił, że „W związku z aktami terroru w Paryżu posiedzenie Senatu rozpoczynamy od sprzeciwu wobec logiki okrucieństwa i ideologii nienawiści. Nasze milczenie niech będzie znakiem determinacji w obronie wolności i demokracji”. Tym samym wskazaliśmy, że uczczenie ofiar minutą ciszy jest także wyrazem solidarności z francuskimi braćmi i wspólnotą wolnego świata.
Podczas obrad wprowadziliśmy między innymi 17 poprawek do noweli ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, wniesionych przez posłów. Struktura tych działów została rozszerzona o trzy kolejne: energię, gospodarkę złożami kopalin oraz żeglugę śródlądową. Do zadań ministra zajmującego się budownictwem, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz mieszkalnictwem włączone zostały sprawy geodezji i kartografii, będące dotychczas w zakresie obowiązków ministra odpowiedzialnego za administrację. Zmiany w działach administracji rządowej i zracjonalizowanie wykonywanych przez nie zadań oznaczają zmiany w podziale kompetencji między poszczególnymi ministerstwami i powołanie nowych resortów.
Podjęliśmy ponadto uchwałę w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej, opracowany przez grupę senatorów. Senat wyraża w niej wolę utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej i jej udziału w pracach Unii Międzyparlamentarnej – „organizacji międzynarodowej skupiającej przedstawicieli suwerennych państw i działającej od 1889 r. jako forum międzyparlamentarne na rzecz pokoju, demokracji i współpracy między narodami oraz umacniania instytucji przedstawicielskich”.